Điều khoản sử dụng

THỎA THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Vui lòng xem kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi ("Trang web"). Tài liệu này nêu rõ các điều khoản và điều kiện ("Điều khoản") mà chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ cho bạn. Các Điều khoản này cấu thành một thỏa thuận hợp đồng giữa bạn và chúng tôi. Bằng cách truy cập, truy cập, sử dụng và/hoặc tham gia (gọi chung là "sử dụng") Trang web, bạn thể hiện sự hiểu biết và chấp nhận các Điều khoản này. Như được sử dụng trong tài liệu này, các thuật ngữ "bạn" hoặc "của bạn" đề cập đến bạn, bất kỳ tổ chức nào bạn đại diện, đại diện của bạn hoặc của tổ chức đó, người kế thừa, người được chuyển nhượng và chi nhánh cũng như bất kỳ thiết bị nào của bạn hoặc của họ. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, THÌ BẠN RÕ RÀNG CẤM SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định hoặc khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong khu vực pháp lý hoặc quốc gia đó . Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

GIẤY PHÉP SỬ DỤNG

Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của tài liệu trên Trang web chỉ để xem tạm thời cho cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn đồng ý không:

  • Truy xuất một cách có hệ thống dữ liệu hoặc nội dung khác từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên soạn, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
  • Theo quan điểm của chúng tôi, làm mất uy tín, làm hoen ố hoặc gây tổn hại cho chúng tôi và/hoặc Trang web.
  • Sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
  • Tham gia vào việc đóng khung hoặc liên kết trái phép tới Trang web.
  • Can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo gánh nặng quá mức cho Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.
  • Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
  • Giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc tạo thành một phần của Trang web theo bất kỳ cách nào.
  • Sử dụng Trang web như một phần trong nỗ lực cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.

THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

Các Điều khoản sử dụng này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO KHÁC CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO QUYỀN, THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH VÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TỪ CHỐI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB (BAO GỒM CHẶN MỘT SỐ ĐỊA CHỈ IP), ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGƯỜI NÀO VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO HOẶC KHÔNG CÓ LÝ DO NÀO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN VI PHẠM BẤT KỲ TUYÊN BỐ ĐẠI DIỆN, BẢO ĐẢM HOẶC GIAO ƯỚC NÀO CÓ TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN VÀO TRANG WEB HOẶC XÓA BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO MÀ BẠN ĐĂNG BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI.

NHÀ QUẢNG CÁO

Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ và thông tin khác trong các khu vực nhất định của Trang web, chẳng hạn như quảng cáo trên thanh bên hoặc quảng cáo biểu ngữ. Nếu bạn là nhà quảng cáo, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi quảng cáo bạn đặt trên Trang web và mọi dịch vụ được cung cấp trên Trang web hoặc các sản phẩm được bán thông qua các quảng cáo đó. Hơn nữa, với tư cách là nhà quảng cáo, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn có mọi quyền và thẩm quyền để đặt quảng cáo trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai và quyền hợp đồng. Chúng tôi chỉ đơn giản cung cấp không gian để đặt những quảng cáo như vậy và chúng tôi không có mối quan hệ nào khác với các nhà quảng cáo.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TRẠNG VÀ SẴN CÓ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI SẼ TỰ BẠN RỦI RO. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC TÍNH ĐẦY ĐỦ CỦA NỘI DUNG CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI (1) LỖI, SAI LẦM HOẶC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU, ( 2) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO NÀO, DO VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, (3) BẤT KỲ TRUY CẬP TRÁI PHÉP ĐẾN HOẶC SỬ DỤNG MÁY CHỦ AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG NÀY, (4) BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN HOẶC NGỪNG TRUYỀN ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KỲ LỖI, VI-RÚT, NGỰA TROJAN HOẶC NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ/HOẶC ( 6) MỌI LỖI HOẶC SAI SÓT TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU NÀO HOẶC MỌI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ LOẠI NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, TRUYỀN HOẶC ĐƯỢC LÀM SẴN CÓ QUA TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA QUA TRANG WEB, BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO NỔI BẬT TRONG BẤT KỲ BANNER HOẶC QUẢNG CÁO KHÁC nào, VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG HÃY LÀ MỘT BÊN HOẶC THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO HÃY CHỊU TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT MỌI GIAO DỊCH GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀO. NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUA BẤT KỲ PHƯƠNG TIỆN HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN SỬ DỤNG PHÁN XÉT TỐT NHẤT CỦA MÌNH VÀ THẬN TRỌNG KHI THÍCH HỢP.

Trách nhiệm hữu hạn

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI HOẶC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, MẸO, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC TRỪNG PHẠT, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU, HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG GÂY THIỆT HẠI ĐÓ.

BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI QUYẾT

Theo đây, bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước mọi thiệt hại cũng như các khiếu nại và chi phí của bên thứ ba, bao gồm phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và/hoặc do bạn vi phạm các Điều khoản này.

Trong trường hợp bạn có tranh chấp với một trong những người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bạn sẽ miễn trừ cho chúng tôi, các cán bộ, nhân viên, đại lý và người kế nhiệm hợp pháp của chúng tôi khỏi các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và do hậu quả) dưới mọi hình thức hoặc tính chất, đã biết và chưa biết, nghi ngờ và không nghi ngờ, tiết lộ và không tiết lộ, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó và/hoặc Trang web.